Restaure OÜ

Tegevusalad

Ehitamine

 • Üldehitused
 • Välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud
 • Jahutussüsteemid
 • Hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed
 • Ventilatsioonisüsteemid
 • Pumplad, puhastid ja muud seotud rajatised
 • Hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid

Ehitusjuhtimine

 • Ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine

Omanikujärelvalve

 • Üldehitused
 • Vee- ja kanalisatsioonitööd
 • Jahutussüsteemid
 • Kütte- ja ventilatsioonitööd

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine

 • Konstruktsioonide ja üldehituslik ekspertiis

Muinsuskaitseameti tegevusluba VS37/2002-P

 • Arhitektuurimälestiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide inseneriosade koostamine
 • Konserveerimine, restaureerimine ja remont
 • Muinsuskaitseline järelevalve